Historia w przestrzeni publicznej - Public History

Absolwentów studiów licencjackich (nie tylko z zakresu historii!) zapraszam na studia magisterskie z historii w przestrzeni publicznej (public history) na Uniwersytecie Wrocławskim – pierwsze takie studia w Polsce.

Studia historia w przestrzeni publicznej otrzymały certyfikat Studia z Przyszłością

Od roku akademickiego 2014/2015 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonuje nowy kierunek studiów: historia w przestrzeni publicznej (public history). Nabór trwa! (http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl)


Ramowy program studiów>

Historia w przestrzeni publicznej (public history) to pierwsze w Polsce studia z tego obszaru. Na świecie funkcjonują od lat siedemdziesiątych XX wieku, szczególnie w USA, Kanadzie i Australii. Od lat dziewięćdziesiątych cieszą się coraz większym powodzeniem w Europie. Ostatnio przeżywają prawdziwy rozkwit. Public history stała się pełnoprawną subdyscypliną historii, która będzie reprezentowana na Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Jinan w 2015 r., istnieją krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia public history.

Kto może studiować? Nasza historia w przestrzeni publicznej (public history) skierowana jest do absolwentów wszelkich studiów licencjackich, nie tylko historycznych, a nawet nie tylko humanistycznych.

Kogo kształcimy? Osoby, które będą potrafiły umiejętnie pozyskiwać, kompetentnie pisywać, sprawnie przetwarzać i atrakcyjnie prezentować świadectwa przeszłości i wiedzę o nich. Ważnym elementem studiów będzie też refleksja nad tym, jak przeszłość funkcjonuje w teraźniejszości, jak jest kształtowana i jak funkcjonuje pamięć historyczna.

Czym public history różni się od „tradycyjnej” historii? Tradycyjna akademicka historia szuka odpowiedzi na pytania „jak było? skąd wiadomo, jak było?” Public history interesuje się zaś tym „co ludzie wiedzą o tym, co było? co mogą lub powinni wiedzieć?”. Tradycyjna historia koncentruje się na źródłach historycznych i ich interpretacji, zaś public history – na odbiorcach wiedzy o przeszłości i sposobach dotarcia do nich.

Czy po studiach z historii w przestrzeni publicznej (public history) znajdę pracę? Doświadczenie zagranicznych kolegów pokazuje, że absolwenci zawsze dobrze sobie radzili na rynku pracy, a często znajdowali zatrudnienie jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. W USA był to jeden z kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi tych studiów.

Jakie są potencjalne miejsca pracy absolwentów?

Wszelkie instytucje, zajmujące się historią w przestrzeni publicznej, a więc pozyskiwaniem, przechowywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem dziedzictwa przeszłości, a także refleksją na ten temat. W szczególności instytucje prowadzące działalność w obszarze:

Absolwent będzie mógł także kontynuować kształcenie w ramach studiów doktoranckich z dziedziny humanistyki.

Główne cechy programu studiów:

Specjalizacje tematyczne:

Możliwości dla chętnych studentów:


Więcej o public history w czasopiśmie Klio: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.027