Wykaz publikacji

Monografie

 1. Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989) Toruń 2001
 2. „W imieniu sześciu milionów...” Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005
 3. W jedności siła! Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1968-1988, Toruń 2008
 4. Obraz świata elementarzy zza żelaznej kurtyny, Warszawa 2015: IPN
 5. White and Red Umbrella. Polish American Congress in the Cold War Era (1944-1988), Helena History Press 2015.

Redakcje

 1. 2013, 2014 i 2015: Yearbook - Jahrbuch - Annales. International Society for history didactics, Schwalbach/Ts. (redaktor prowadząca) ishd.co/publications/yearbook
 2. Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko i J. Wojdon, Toruń 2003
 3. Nauczanie historii jako powrót do źródeł, red. G. Pańko, J. Wojdon, Olsztyn 2010
 4. Lesen lernen Mehrsprachig! Fibeln und Lesebucher aus Europa und America. Katalog zur Ausstellung der Arbeitsgruppe Fibeln (Reading Primers Special Interest Group) der Internationalen Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung im Rahmen der Tagung 'Mehrsprachigkeit und Schulbuch' vom 22. bis 24. 9.2011 an der Freien Universität Bozen in Brixen/Bressanone. Gert Geißler, Wendelin Sroka, Joanna Wojdon (Hrsg). Bonn/Essen im Selbstverlag 2011
 5. Wokół problemów edukacji... Księga pamiątkowa dedykowana Pani profesor Grażynie Pańko z okazji 40-lecia Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, red. J. Wojdon i B. Techmańska, Wrocław 2012
 6. Jan Krawiec, Od Bachórca do Chicago, Warszawa 2015: IPN http://ipn.gov.pl/publikacje/ksiazki/od-bachorca-do-chicago.-wspomnienia
 7. E-teaching history, Cambridge Scholars 2016 http://www.cambridgescholars.com/e-teaching-history

Artykuły i rozdziały:

Dotyczące Polonii amerykańskiej:

 1. Polish Americans in the Press of the People's Republic of Poland (1952-1989), „Polish American Studies” 2002 (Vol. LIX), No. 2, 29-78 http://www.jstor.org/stable/20148640
 2. Udział Kongresu Polonii Amerykańskiej w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, w: Studia z dziejów Polski i Europy. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, red. J. Faryś, ks. R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2004, 621-627
 3. Spory i konflikty wewnątrz Kongresu Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1988, w: Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski et al., Toruń 2004, 931-937
 4. Kongres Polonii Amerykańskiej wobec wydarzeń 1956 roku w Polsce, w: Między Październikiem a Grudniem. Polityka zagraniczna doby Gomułki, Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej, vol. II, red. K. Ruchniewicz, B. Szaynok, J. Tyszkiewicz, Toruń 2005, 195-203
 5. Karol Rozmarek i Alojzy Mazewski - pierwsi przywódcy Kongresu Polonii Amerykańskiej, w: Model przywództwa: wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A. Piasecki, Kraków 2006, 482-492
 6. Współpraca Kongresu Polonii Amerykańskiej z administracją prezydenta Jimmy'ego Cartera, w: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, red. J. Faryś, H. Kocój, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2006, 233-241
 7. Polonia światowa z amerykańskiej perspektywy. Kulisy powstania Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata w archiwach Kongresu Polonii Amerykańskiej, „Przegląd Polonijny” 2006, v. 2, 35-46
 8. Stosunek Kongresu Polonii Amerykańskiej do amerykańskich sankcji ekonomicznych wobec Polski po wprowadzeniu stanu wojennego, w: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, red. H. Kocój, R. Małek, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2006, 361-377
 9. Polskie i polonijne zbiory w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota), „Archeion” CVIII, Warszawa 2005, 372-385.
 10. Udział Polonii amerykańskiej w akcji budowy szkół z okazji tysiąclecia państwa polskiego, w: Spotkania polsko-amerykańskie, red. J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski, Toruń 2008, 281-289
 11. Stanisława Mikołajczyka kontakty z Kongresem Polonii Amerykańskiej, w: Chłopskie partie polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji 1945-1989, red. A. Indraszczyk, Warszawa 2009, 179-188
 12. Udział Polonii w restaurowaniu Panoramy Racławickiej w świetle akt Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej (1980-1985), Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2009, no. 4, 95-103
 13. Pomoc Polonii Amerykańskiej dla Polski po 1939 roku. Zarys zagadnienia, Studia Polonijne, v. 30:2009, 261-270
 14. Kongres Polonii Amerykańskiej wobec Polski Gierka, w: W dekadzie Gierka (Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej, t. 3), red. K. Ruchniewicz, B. Szaynok, J. Tyszkiewicz, Toruń 2010, 152-166
 15. 26 haseł w The Polish American Encyclopedia, red. James S. Pula, Jefferson - London 2011: American Committee for the Investigation of the Katyn Massacre (p. 11); Archives, Polish American (p. 17-18); Coordinating Council of Free World Polonia (p. 62-63); Dębski, Aleksander (p. 74); Gierat, Stanisław (p. 146-147); Głos Polek (p. 149); Gołota, Andrzej (p. 151); Holland, Agnieszka (p. 173-174); Jan of Kolno (p. 201); Janta, Aleksander (p. 202); Korboński, Stefan (p. 233-234); Lange, Oskar Ryszard (p. 264); Lechoń, Jan (p. 266-267); Matuszewski, Ignacy (p. 294-295); Miłosz, Czesław (p. 303-304); Poland, Polish American Aid to (p. 374-375); Polish American Congress. Anti-Defamation Commission (p. 379); Polish American Council (p. 379-380); Polish American Immigration and Relief Committee (p. 382-383 - wraz z D. Pienkosem); Polish Army Veterans Association (p. 387-388); Polish Socialist Alliance in America (p. 413); Polish Veterans Association (p. 416); Polish Workers' Relief Committee (p. 420-421); Tuwim, Julian (p. 523-524); Tyrmand, Leopold (p. 524-525); Wierzbiański, Bolesław (p. 539-540)
 16. Contemporary Polish Americans in the Polish Press, w: The Polish Diaspora in America and the Wider World : Symposium 25-26 June 2010, red. Adam Walaszek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda, Kraków 2012, s. 135-159
 17. Amerykanizacja organizacji polonijnych w USA w XX wieku, w: Wokół historii... historia wokół. Studia, red. A. Konopka, A. Brzostek, Białystok 2013, 235-251
 18. Polonia amerykańska a "Solidarność" w latach 1980-1989, w: Świat wobec "Solidarności" 1980-1989, red. Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2013, 606-619
 19. Obraz Polonii amerykańskiej w polskiej prasie po roku 1989, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny. -V. 34, nr 3 (2013), 189-212
 20. Myths Pertaining to Polish Americans in the Press of Communist Poland, Ad Americam: Journal of American Studies. - Vol. 15 (2014), 81-89
 21. Edward Moskal in the Polish Press, Polish American Studies, Vol. 71, no. 2 (2014), 5-18
 22. Amerykanin z polską flagą, Pamięć.pl : biuletyn IPN, 2015, nr.1, 37-40

Dotyczące podręczników i historii edukacji:

 1. Propagandowe aspekty świata polskich elementarzy z lat 1945-1989, w: Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej, red. W. Wrzesiński, vol. V, Wrocław 1998, 179-187
 2. Polityka w szkole podstawowej 1945-1949, „Odra” 1999, no. 9, 36-39
 3. Dystrybucja podręczników w Polsce Ludowej w świetle dokumentów urzędowych, w: Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej, red. W. Wrzesiński, vol. VII, Wrocław 1999, 227-233
 4. Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (autoreferat), „Dzieje Najnowsze” 2000 (R. XXXII), no. 2, 151-154
 5. „Edukacja europejska” w szkole podstawowej w Polsce Ludowej, w: Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka, Białystok 2003, 272-280
 6. Partyjna kontrola nad podręcznikami szkolnymi w Polsce Ludowej, w: Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989). Rozprawy i szkice, red. R. Grzybowski, Toruń 2004, 93-105
 7. Niemcy w polskich podręcznikach okresu Polski Ludowej, w: Polacy i Niemcy. Historia sąsiedztwa (seria: Notatnik historyka), Warszawa 2008, 116-123
 8. Śląsk w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej, w: Śląsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Paterowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Kulak, Wrocław 2008, 365-382
 9. Obraz Polski we współczesnych rosyjskich podręcznikach do historii, w: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne V. Polska - Europa - Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, 53-61
 10. Dziewiętnastowieczne Niemcy we współczesnych rosyjskich podręcznikach do historii, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 64, 2-3 (2009), 513-519
 11. Zacznijmy od elementarza. Państwo na kartach europejskich elementarzy okresu zimnej wojny, w: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, 201-207
 12. The Impact of Communist Rule on History Education in Poland, Journal of Educational Media, Memory and Society 2012, 1, 61-77
 13. Polityka a szkolna edukacja historyczna, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, no. 16 (1)/2011, 151-167
 14. Powstanie styczniowe we współczesnych podręcznikach rosyjskich, w: Powstanie styczniowe: odniesienia, interpretacje, pamięć, red. T. Kargol, Kraków 2013, 135-143
 15. O nauczycielach w NRD, w: Zaangażowanie? Opór? Gra? : szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, red. R. Grzybowski, Toruń 2013, 614-619
 16. Opozycja demokratyczna w PRL w świetle wybranych współczesnych podręczników europejskich, w: Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, red. W. Polak, J. Kufel, Ruchlewski, Gdańsk 2012, 472-487
 17. When history education outruns historical research, 2013 Yearbook – Jahrbuch – Annales. International Society for history didactics, red. J. Wojdon, Schwalbach/Ts., 225-237
 18. Kampania wrześniowa w polskich i zagranicznych podręcznikach szkolnych, Klio 2013, no. 3 (26), 117-139
 19. Wiedza i poglądy gimnazjalistów na temat nazizmu i Holokaustu - w świetle badań ankietowych, w: Auschwitz i Holokaust : edukacja w szkole i w miejscu pamięci, red. Piotr Trojański, Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2014, 49-58
 20. Millennial Schools of Poland, w: Education across Europe – a visual conversation, red. Catherine Burke, Ian Grosvenor, Béatrice Haenggeli-Jenni, Helena Ribeiro de Castro, Elena Tabacchi, Geert Thyssen, and Pieter Verstraete. - [USA] : Network 17 - Histories of Education, EERA, 2014, 75-77
 21. z Jakubem Tyszkiewiczem: The Image of Tadeusz Kościuszko in Postwar Polish Education, The Polish Review, Vol. 59, nr 3 (2014), 81-94
 22. The system of textbook approval in Poland under communist rule (1944–1989) as a tool of power of the regime, “Paedagogica Historica” 2015, nr 1, 181-196.

Dotyczące dydaktyki historii:

 1. Gry, które uczą (historii), „Edukacja Medialna”, 2002, nr 1, 45-48
 2. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce na lekcjach historii, „Edukacja Humanistyczna”, vol. 2, Zielona Góra 2002, 129-136
 3. Internet na lekcjach historii, „Wiadomości Historyczne” 2002, no. 2, 77-79
 4. Komputer jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej, w: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2002, 203-205
 5. Polskie encyklopedie multimedialne z zakresu historii A.D. 2001, w: Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, Bydgoszcz 2002, 51-68
 6. Internet w nauczaniu i uczeniu się historii „Wiadomości Historyczne” 2002, no. 4, 203-207
 7. Internet w nauczaniu - uczeniu się historii w szkołach średnich AD 2002 (wyniki ankiety), w: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, Toruń 2003, 482-488
 8. Techniki kreatywnego myślenia w kształtowaniu pojęć historycznych, „Edukacja Humanistyczna”, vol. 3, Zielona Góra 2003, 131-138
 9. Programy komputerowe w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2004, no. 2, 42-51 (106-115)
 10. Głos w dyskusji nad dyskusją, „Wiadomości Historyczne” 2004, no. 5, 306-310
 11. Komputer w nauczaniu historii w literaturze anglosaskiej, w: Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk, B. Ryszewski, Olsztyn 2005, 101-109
 12. Europejskie badania nad kształceniem nauczycieli historii, „Wiadomości Historyczne 2005”, no. 5, 304
 13. Internetowe zasoby archiwów w nauczaniu historii, „Archeion” CVII (2004, wyd. 2006), 333-353
 14. Kto robi notatki..., „Wiadomości Historyczne” 2006, no. 5, 6-17
 15. Scenariusz zajęć blokowych dla klas IV-VI: Sejm Wielki i Konsytytucja 3 maja, w: Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006, 275-285
 16. Kompetencje studentów historii w zakresie stosowania technologii informacyjnej, w: Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. Prinke, Poznań 2007, 149-155
 17. Miejsce dydaktyki historii w kształceniu nauczycieli historii w krajach europejskich, w: Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. Lucyna Kudła i Czesław Nowarski, Kraków 2008, 37-48.
 18. Technologia informacyjna w warsztacie nauczyciela – webquest w: Nauczanie historii - ciekawiej. Notatnik nauczyciela, red. W. Mrozowicz, K. Sanojca, Wrocław 2008, 36-39
 19. Dysfunkcje a nauczanie historii, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 5, 17-31
 20. Obudowa multimedialna współczesnych polskich podręczników do historii, w: Edukacja 2010, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Opole - Wrocław - Lubin 2011, 394-415
 21. Analyzing and evaluating Information Technology (IT) resources for the history textbooks, w: Analyzing textbooks: Methodological issues. Inernational Society for the Didactics of History 2011 Yearbok, Schwalbach/Ts. 2011, 159-180
 22. Deser czy danie główne? Metoda projektu w edukacji, Wiadomości Historyczne, 2011, no. 5, 5-12
 23. Dziedzictwo epok w "Cywilzacji IV", w: Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku. Studia ofiarowane prof. Annie Glimos-Nadgórskiej, red. M. Fic, Katowice - Bielsko-Biała 2012, 325-341
 24. O demokracji szlacheckiej z wykorzystaniem portalu internetowego Historiana, Wiadomości Historyczne 2012, 5, 12
 25. PRL w grach planszowych, Wiadomości Historyczne 2012, 5, 35-38
 26. Jak (można) uczyć o stanie wojennym, Wiadomości Historyczne 2012, nr 6, 36-41
 27. Metody aktywizujące w dydaktyce historii. Z praktyki akademickiej, w: Wokół problemów edukacji.... Księga pamiątkowa dedykowana Pani profesor Grażynie Pańko z okazji 40-lecia Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, red. J. Wojdon i B. Techmańska, Wrocław 2012, 177-186.
 28. Miasto wirtualne. Obraz miasta w wybranych grach komputerowych, w: Edukacja, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Wrocław 2013, 91-103
 29. Stan obecny i perspektywy rozwoju kształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w Europie w świetle badań porównawczych, w: Kierunki badań dydaktycznych : kierunki zmian edukacji historycznej : zbiór studiów pod redakcją Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla. - Toruń 2013
 30. Wiedza i poglądy gimnazjalistów na temat nazizmu i Holokaustu - w świetle badań ankietowych, w: Auschwitz i Holokaust : edukacja w szkole i w miejscu pamięci, red. Piotr Trojański. - Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2014, 49-58
 31. Portal Historiana jako narzędzie popularyzowania dorobku nauki, w: Nauka, red. Grażyna Pańko, Małgorzata Skotnicka-Palka, Barbara Techmańska, Wrocław : TEMPO, 207-215.

Inne:

 1. Działalność koła posłów katolickich „Znak” w Sejmie PRL II kadencji (1957-1961), „Przegląd Sejmowy” 1996, no. 1, 21-47 [under maiden name Bałuka]
 2. Współautorstwo e-podręcznika do historii i społeczeństwa dla VI klasy szkoły podstawowej http://www.epodreczniki.pl/reader/c/223790/v/latest/t/student-canon

Recenzje:

 1. Z. Mazur, Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945-1989, Poznań 1995 Instytut Zachodni. Recenzja, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1996, no. 3, 461-463
 2. ZMP w terenie, „Wiadomości Historyczne” 2001, no. 4, 244-245 [recenzja pracy J. Kochanowicz, ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, Warszawa 2000 Wydawnictwo TRIO]
 3. Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii, pod redakcją U.A.J. Bechler, W. Borodzieja i K. Ruchniewicza, Poznań 2001 Wydawnictwo Poznańskie, ss. 292. Recenzja, „Śląski Kwartalnik Historyczny ‘Sobótka’” 2002, no. 1, 111-113
 4. Mariola Hoszowska, Praktyka nauczania historii w Polsce. 1944-1956, Rzeszów 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 219. Recenzja, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2003, no. 1-2, 180-183
 5. Misja wygnańców, „Przegląd Polonijny. Tygodniowy Dodatek Literacko-Społeczny Nowego Dziennika” (New York), 19.11.2004, 8 [recenzja książki A. Jaroszyńska-Kirchmann, Exile Mission. The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939-1956, Athens (Ohio) 2004, ss. 368]
 6. J. Radziłowski, The Eagle and the Cross. A history of the Polish Roman Catholic Union of America. 1873-2000, Columbia University Press (East European Monographs, Boulder), New York 2003, ss. 359, „Przegląd Polonijny” 2004, v. 3, 208-210.
 7. Polski Komitet Imigracyjny w Nowym Jorku [recenzja książki J. Ciska], „Dzieje Najnowsze” 2005, no. 2, 196-204
 8. John Radziłowski, Poles in Minnesota, Minnesota Historical Society Press, Saint Paul 2005, ss. 102, „Przegląd Polonijny” 2006, v. 1, 141-143
 9. Ewa Chorąży, Danuta Konieczka-Śliwińska, Stanisław Roszak: Edukacja historyczna w szkole: teoria i praktyka. Warszawa 2008 (Wydawnictwo Naukowe PWN), 401, [w:] 2010 Yearbook/Jahrbuch/Annales International Society for History Didactics, 290-294]
 10. Sławomir Łukasiewicz (ed.) Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne Europy Środkowej i Wschodniej (Lublin-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010), 382 ISBN: 9788376291888 - review, Polish American Studies 2011, no. 1, 82-85
 11. Anti-Communist Minorities in the U.S.: Political Activism of Ethnic Refugees, red. I. Zake, Palgrave-MacMillan 2009, ss. 292, Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny 2011, no. 3, 153-158
 12. Witold Wasilewski, Kłamstwo Katyńskie - narodziny i trwanie oraz: Kongres USA wobec Zbrodni Katyńskiej (1951-1952), [w:] Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2010, 89-131, Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny 2011, no. 4, 281-284
 13. Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek, Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka. Warszawa 2011 : Klio. - 2013, nr 3 (26), 263-268
 14. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990. Opole 2012 : Polish American Studies. - 2013, nr 2, 105-109
 15. Józef Brynkus, Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944-1989), Kraków 2013, Wydawnictwa Antykwa, ss. 504, "Dzieje Najnowsze" 2014, nr 2, 243-246
 16. Letters from Readers in the Polish American Press, 1902-1969. A Corner for Everybody, edited by A. D. Jaroszyńska-Kirchmann, translated by T. L. Zawistowski and A. D. Jaroszyńska-Kirchmann. Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth, 2013. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. 41, z. 1 (2015), 213-218.